Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dnu 23 kwietnia 2018 r. w 87. roku życia

Profesora nadzw. dr. hab. Stanisława Malarskiego

pracownika naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu w latach 1978-2007, m.in. członka Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w latach 1991-2003, członka Rady Redakcyjnej „Studiów Śląskich” w latach 1992-2014 i jej przewodniczącego w latach 1997-2014.

Rodzinie i bliskim Zmarłego
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa, Pracownicy
PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu


PROFESOR NADZWYCZAJNY DOKTOR HABILITOWANY
STANISŁAW MALARSKI
(2 IX 1931–23 IV 2018)

S.Malarski

W dniu 23 kwietnia 2018 roku zmarł w Opolu profesor Stanisław Malarski, w latach 1978 – 2007 pracownik Instytutu Śląskiego w Opolu. W latach 1991 – 2003 członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, a od 1991 do 2003 roku członek Rady Redakcyjnej „Studiów Śląskich” i jej przewodniczący w latach 1997 – 2014.

Stanisław Malarski urodził się w Delejowie na Kresach Wschodnich, wczesne lata życia (1937 – 1945) spędził we Lwowie, gdzie ojciec podjął pracę jako robotnik kolejowy. W roku 1937 Stanisław rozpoczął naukę szkolną. Ze Lwowa rodzina – podobnie jak inni polscy mieszkańcy – została w 1945 roku wypędzona, gdy granice Polski przesunięte zostały na zachód, a Kresy Wschodnie wcielone do ZSRR. Odtąd miejscem nowego życia rodziny stało się Opole. Tu Stanisław ukończył gimnazjum oraz liceum. W roku 1949 podjął studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1952 ukończył studia I stopnia i rozpoczął pracę w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, przechodząc w 1954 roku na stanowisko kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego do Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu. Pracując, w latach 1957 – 1958 ukończył studia II stopnia i uzyskał tytuł magistra praw.

W roku 1961 rozpoczął pracę w Okręgowej Komisji Arbitrażowej, najpierw jako arbiter okręgowy, wiceprezes, a następnie – od 1967 roku – prezes. W roku 1962 rozpoczął aktywność dydaktyczną, wiążąc się z opolską Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

W roku 1977 na podstawie rozprawy „Istota i funkcje umowy o kooperację przemysłową”, napisanej pod kierunkiem profesora Andrzeja Stelmachowskiego, uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego stopień doktora nauk prawnych.

W marcu 1978 roku związał się z Instytutem Śląskim – Instytutem Naukowo-Badawczym, w którym w grudniu tegoż roku powołany został na stanowisko kierownika Zakładu Badań Odrzańskich, w którym m.in. koordynował prace badawcze zespołów zajmujących się problematyką prawno-gospodarczą ochrony wód Odry i jej środowiska naturalnego oraz problemami zarządzania systemem wodno-gospodarczym Odry. Kontynuował też badania nad ówczesnym prawem gospodarczym, w szczególności problematyką umów gospodarczych i ich miejscem w systemie zarządzania gospodarką narodową. Jednym z tego efektów stała się opublikowana przez Instytut Śląski w 1984 roku rozprawa habilitacyjna „Czynniki informacyjne umów gospodarczych. Studium prawno-gospodarcze”. Na jej podstawie oraz po zaliczeniu kolokwium habilitacyjnego w dniu 10 grudnia 1984 roku, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego nadała Stanisławowi Malarskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu prawa gospodarczego, Uchwałę tę 24 czerwca 1985 roku zatwierdziła Centralna Komisja Weryfikacyjna do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów.

Formalnym elementem usamodzielnienia naukowego stało się uzyskanie 1 grudnia 1985 roku stanowiska docenta. Ten awans przyczynił się do pogłębiania specjalizacji w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego. W Instytucie pomógł w intensyfikacji prac badawczych w zakresie:

  • problematyki prawno-gospodarczej kooperacji przemysłowej;
  • problematyki prawno-organizacyjnej i prawno-gospodarczej związanej z Odrą i gospodarką odrzańską;
  • problematyki prawa gospodarczego, zarządzania i zagadnień informacyjnych.

Poza Instytutem Śląskim, w którym od 1 stycznia 1992 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego, Stanisław Malarski miał istotny wkład w współtworzenie, a następnie zarządzanie Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Instytut ten został przekształcony w Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, w którym profesor Malarski był pierwszym kierownikiem Zakładu Prawa i Administracji.

W pamięci koleżanek i kolegów pozostanie jako sprawny organizator oraz dobry i uczynny przyjaciel.

Michał Lis