Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Struktura

Dyrekcja

dr Bartosz Kuświk – dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu

b.kuswik@instytutslaski.com


dr Krzysztof Kleszcz – zastępca dyrektora Instytutu Śląskiego w Opolu

k.kleszcz@instytutslaski.com


Zakład Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych

dr hab. Piotr Pałys, prof. IŚ – kierownik zakładu

Prowadzone w Zakładzie badania obejmują szeroko rozumianą historię Górnego Śląska od Wiosny Ludów po współczesność. Dotyczą one dziejów politycznych, stosunków etniczno-narodowościowych oraz wyznaniowych i kultury, a także przeobrażeń ekonomiczno-gospodarczych w warunkach państwowej przynależności – pruskiej/niemieckiej, a od 1945 roku w polskiej.

Aktualnie badania obejmują:

 • codzienność miast górnośląskich w rejencji opolskiej lat 1816-1918,
 • święta narodowe na Górnym Śląsku w XIX i XX w.,
 • okres plebiscytu i powstań śląskich,
 • sytuację Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim w dobie stalinowskiej lat 1951-1956
 • problem pamięci kulturowej na przykładzie nazewnictwa ulic Nysy,
 • działalność polskiego ruchu wydawniczego na Śląsku Cieszyńskim po II wojnie światowej.

Ze środków zewnętrznych zespół pracowników zrealizował projekt badawczy (grant) pt. Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX w.
Każdego roku pracownicy uczestniczą w zakładowych badaniach zespołowych, których efektem jest konferencja naukowa z udziałem historyków czeskich (z uniwersytetów w Opawie i Ostrawie). W 2013 r. jej temat ujęto w haśle Wieś śląska – zderzenie kultur.
Pracownicy Zakładu stanowią podstawę merytoryczno-organizacyjną corocznej międzynarodowej (czesko-niemiecko-polskiej) konferencji naukowej – Colloquium Opole.
Ponadto, pracownicy biorą udział w przygotowaniach ponadregionalnego programu naukowo-wydawniczego pt. Encyklopedia Śląska.
Popularyzacji zadań realizowanych przez Instytut służy merytorycznie obsługiwane przez pracowników Zakładu, prowadzone przez prof. M. Lisa, comiesięczne otwarte spotkanie naukowe Środy w Instytucie Śląskim.

Pracownicy:
ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich
prof. dr hab. Michał Lis
dr Bernard Linek
dr Zbigniew Bereszyński
dr Marek Mazurkiewicz
mgr Leokadia Drożdż

Pracownia Badań nad Stosunkami Językowymi na Śląsku

kierownik – wakat

Zespół Pracowni Badań nad Stosunkami Językowymi na Śląsku prowadzi badania nad historycznymi i współczesnymi stosunkami językowymi na Śląsku, traktując region jako wielojęzyczną wspólnotę komunikacyjną.

Głównym przedmiotem zainteresowania są gwary śląskie, ich właściwości systemowe, leksyka oraz społeczne uwarunkowania funkcjonowania. W polu zainteresowań znajduje się również problematyka bilingwizmu na Śląsku oraz wpływy języka niemieckiego i czeskiego na gwary śląskie.

Odrębnym zagadnieniem są dzieje polszczyzny śląskiej, jej właściwości i rola w dyskursie tożsamościowym na Śląsku.

Od kilkunastu lat prace zespołu koncentrują się na opracowywaniu Słownika gwar śląskich.

Pracownicy:
dr Marzena Muszyńska (nieobecność)
dr Agata Haas

Pracownia Onomastyczna

dr hab. Stanisława Sochacka, prof. IŚ – kierownik

Zespół Pracowni Onomastycznej specjalizuje się w szeroko zakrojonych badaniach nad nazewnictwem geograficznym Śląska.

Celem badań jest gromadzenie i opracowywanie materiału historycznego (od X – XXI wieku), obejmującego nazwy miejscowości, nazwy terenowe, rzeczne, górskie itd. Wydobyte ze źródeł archiwalnych (polskich, niemieckich, czeskich i łużyckich), stały się podstawą do sporządzenia kartoteki – zbioru wszystkich nazw.

Znaczenie naukowe i praktyczne

Dokumentacja źródłowa (kartoteka) nazw geograficznych Śląska ma olbrzymie znaczenie naukowe i praktyczne. Służy jako podstawa do przygotowywania artykułów, monografii i studiów. Fundamentalną pozycją jest Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t.1-17.

Publikacje Pracowni mają też znaczenie praktyczne. Były wykorzystywane przez organy państwowe i samorządowe, w środkach masowego przekazu, a zwłaszcza w ożywionych kontaktach polsko-niemieckich do identyfikacji nazw. Materiały Pracowni były pomocne w pracach Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Urzędzie Rady Ministrów.

Kierownik Pracowni była członkiem tej Komisji w latach 1997-2006.

Pracownicy:
dr Monika Choroś

Zakład Badań Regionalnych i Lokalnych

dr hab. Brygida Solga, prof. IŚ – kierownik zakładu

Realizowane aktualnie w Zakładzie badania naukowe i powstające na ich podstawie publikacje koncentrują się w obszarze trzech następujących bloków tematycznych:

 • śląskie regiony w tworzeniu europejskiej gospodarki i społeczeństwa,
 • procesy przekształceń struktur administracyjnych, ludnościowych i gospodarczych Śląska oraz innych Ziem Nadodrza w aspekcie procesów integracyjnych z Unią Europejską,
 • współczesne metody badania zjawisk przestrzennych.

W ramach powyższej problematyki podejmowane są zagadnienia szczegółowe, które aktualnie odnoszą się do:

 • zjawisk (i prognoz) demograficznych Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego,
 • przekształceń sieci miast śląskich,
 • migracji zagranicznych na Śląsku,
 • uwarunkowań i perspektyw rozwoju turystyki na Śląsku,
 • procesów przestrzennych w śląskich miastach,
 • wielopłaszczyznowych procesów rozwoju gmin śląskich,
 • aktywności mieszkańców Śląska w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Pracownicy Zakładu są członkami wielu instytucji i gremiów, na których powyższa problematyka jest podejmowana, m.in.:

 • Rządowej Rady Ludnościowej,
 • Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN,
 • Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
 • Komitetu Nauk Demograficznych PAN,
 • Komitetu Badań nad Migracjami PAN,
 • Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Demograficznego.

W pracach naukowych Zakładu zwraca się także uwagę na utylitarny wymiar prowadzonych analiz, co dodatkowo skutkuje aktywnością pracowników w wielu samorządowych instytucjach doradczych w charakterze członków, m.in. w:

 • Zespole Doradców Marszałka Województwa Opolskiego,
 • Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia,
 • Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Pracownicy:
prof. dr hab. Robert Rauziński (nieobecność do 31 grudnia 2019 r.)

Centrum Badań Migracji Zagranicznych

Kierownik – wakat

Centrum Badań Migracji Zagranicznych zostało założone w 2004 r. Celem jego działalności jest realizowanie interdyscyplinarnych badań naukowych, w których tematyką wiodącą jest problematyka migracji zagranicznych oraz upowszechnianie ich wyników. Dotychczas podjęto następujące zagadnienia szczegółowe:

 • społeczne i gospodarcze aspekty migracji międzynarodowych,
 • migracje zarobkowe w ujęciu regionalnym,
 • znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym i lokalnym,
 • polityka migracyjna,
 • etniczny kontekst migracji zagranicznych,
 • migracje w obszarze zjawisk demograficznych,
 • teorie migracji zagranicznych.

Cechą szczególną analiz podejmowanych w ostatnich latach jest powiązanie w aspekcie teoretycznym i empirycznym problematyki migracji zagranicznych z zagadnieniami rozwoju regionalnego.

Wybrane projekty oraz publikacje:

 • Krystian Heffner, Brygida Solga, Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społeczno – ekonomiczną regionu (analiza na przykładzie województwa opolskiego jako regionu migracyjnego), grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w latach 2005 – 2007
 • Krystian Heffner, Brygida Solga, Obywatelstwo wielokrotnego wyboru, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Centrum w latach 2006 – 2008
 • Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, pod red. Brygidy Solgi, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Centrum Badań Migracji Zagranicznych, Opole 2009

Pracownicy:
dr hab. Brygida Solga, prof. IŚ

Pracownia Badań Społecznych

kierownik pracowni – wakat

Pracowania Badań Społecznych Instytutu Śląskiego w Opolu to zespół badaczy współpracujących z Zakładem Badań Regionalnych i Lokalnych oraz Stowarzyszeniem Instytut Śląski. W ramach prac badawczych pracownicy Pracowni zajmują się między innymi:

 • uwarunkowaniami i perspektywami rozwoju turystyki na Śląsku,
 • procesami przestrzennymi zachodzącymi w śląskich miastach,
 • aktywnością mieszkańców Śląska w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
 • wielopłaszczyznowymi procesami rozwoju gmin śląskich.

Ponadto, w ramach Pracowni realizuje się szereg prac zleconych i finansowanych ze środków zewnętrznych. Są to między innymi:

 • badania marketingowe dla przedsiębiorstw,
 • prowadzenie badań statystycznych dotyczących wybranych kompetencji kapitału ludzkiego z województwa opolskiego,
 • prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim,
 • badania na temat czeskiego i polskiego społeczeństwa w latach 1918-1938,
 • badania nad przesiedleńcami z kresów wschodnich Rzeczypospolitej w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego,
 • badania nad mechanizmami zaradczymi względem problemów na rynku pracy w województwie opolskim,
 • badania nad edukacją i systemem szkolnictwa.

Pracownicy:
mgr Piotr Solga – pracownik badawczo-techniczny
mgr Robert Wieczorek

Biblioteka

mgr Ewa Golec

biblioteka@instytutslaski.com

Tel. wew. 109

Księgowość

mgr Krystyna Ogórkis – główna księgowa

Krystyna Klimek – księgowa
Tel. wew. 105

Dział Administracji i Obsługi

Sekretariat:
mgr Elżbieta Flisak – sekretariat oraz sprzedaż i kolportaż publikacji
sekretariat@instytutslaski.com
Tel. wew. 101

Kadry:
mgr Barbara Tomaszek – pracownik kadrowo-administracyjny
Tel. wew. 107

Jacek Fleszar – pracownik gospodarczo-administracyjny