„Studia Śląskie” 2014, tomy 74-75
Call for papers

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2014 r. przygotowuje do druku dwa tomy o charakterze monograficznym. Tom 74, Wieś śląska – zderzenie kultur, będzie stanowił próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na społeczność wiejską regionu z perspektywy jej historii, tradycji, obyczajowości i języka, a także różnorodnych postaw politycznych. Tom 75, Miejsce Śląska w systemie europejskiej gospodarki i społeczeństwa, poświęcony będzie problemom polityki społecznej, procesom i prognozom demograficznym, migracjom wewnętrznym i zagranicznym, sytuacji społecznej oraz wielokulturowości regionu.

Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 74 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 28.02.2014 r. Na artykuły do tomu 75 czekamy do 30.04.2014 r.

„Studia Śląskie” to czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego, które w 2013 r. na liście czasopism punktowanych MNiSW posiadało 6 punktów. Więcej informacji o czasopiśmie i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.instytutslaski.com/studia-slaskie/