Doktor Adolf Kühnemann (1934-2017)
(Wspomnienie)

W dniu 16 stycznia 2017 roku odszedł od nas dr Adolf Kühnemann, ekonomista, zasłużony animator kultury, wieloletni pracownik Instytutu Śląskiego w Opolu.

Doktor Adolf Kühnemann był związany z Opolszczyzną od 1956 r., kiedy to ukończeniu studiów ekonomicznych podjął pracę w Wojewódzkiej Komisji Planowanie Gospodarczego. Pracując zawodowo podnosił kwalifikacje merytoryczne i uczestniczył w różnych formach upowszechniania wiedzy o regionie. Kontynuował to także, kiedy po uzyskaniu w 1970 r. stopnia doktora nauk ekonomicznych podjął w 1972 r. pracę w Instytucie Śląskim, w którym główne zainteresowania badawcze skierował na warunki życia ludności województwa opolskiego oraz rynek w warunkach reformy gospodarczej ostatniego etapu systemu socjalistycznego.

Nie zaprzestał aktywności naukowej po przejściu na emeryturę. W 1995 r. przejął redakcję założonych w 1993 r. przez Fryderyka Kremsera wydawanych w języku niemieckim i polskim „Zeszytów Edukacji Kulturalnej Joseph von Eichendorff KONVERSATORIUM”.

Nadany czasopismu tytuł prezentował założone w Opolu po upadku systemu realnego socjalizmu i zwycięstwie „Solidarności” – czyli powrocie Polski do rodziny europejskich państw demokratycznych – Towarzystwo Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa, zarejestrowanego 8 grudnia 1989 r. przez Urząd Wojewódzki w Opolu. Podkreślenia wymaga, iż był to jeden z pierwszych w kraju przejawów szans współżycia ludzi przyznających się do niemieckości lub związków z niemiecką kulturą, wprowadzanych w życie przez organ państwowy szczebla wojewódzkiego. To istotne, bowiem w województwie opolskim w warunkach przemian ustrojowych ujawniła się najliczniejsza w kraju mniejszość niemiecka. Towarzystwo zarejestrowane zostało na podstawie wniosku grupy założycielskiej, którą tworzyli – znany artysta fotografik Fryderyk Kremser, lekarz i regionalista Leon Korc oraz germanista Jan Kornek. Miało ono gromadzić ludzi tworzących wspólnotę kulturalną mającą na celu pielęgnowanie „historycznie niemieckich wątków w kulturze górnośląskiej” jak też popieranie „innych elementów obecnych w śląskiej kulturze, zwłaszcza jej autochtonicznej śląskiej ludowej części”.

Wysiłki dra Adolfa Kühnemanna jako redaktora – czyli animatora kultury oraz tłumacza – czyli twórcy kultury doceniali zarówno władze państwa niemieckiego jak i polskiego, co dokumentuje zapewnienie środków umożliwiających ukazywanie się „Zeszytów Edukacji Kulturalnej/Hefte fur Kultur und Bildung Joseph von Eichendorff KONVERSATORIUM”.

Dr Adolf Kühnemann jest również autorem licznych publikacji naukowych. W Instytucie Śląskim w Opolu opublikował m.in.:

Warunki i strategia konsumpcyjnej obsługi ludności wiejskiej (na przykładzie województwa opolskiego), Opole 1984;
Dynamika i struktura dochodów ludności województwa opolskiego w latach 1955-1972, Opole 1976.

Michał Lis