Ta strona używa plików cookies w celu poprawy działania i komfortu użytkowania. Zakładamy, że godzisz się na to. W przeciwnym razie prosimy o zamknięcie strony, ponieważ nie jesteśmy w stanie zagwarantować jej funkcjonowania bez użycia plików cookies. Przeczytaj więcej na temat naszej polityki prywatności.

Dokumenty strategiczne

Instytut w strukturze polskiej nauki

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytut finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Misja

Misja Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu
„Uczmy się Śląska”

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu jest wyspecjalizowaną placówką prowadzącą badania naukowe nad Śląskiem w przestrzeni europejskiej. Jako znaczące centrum naukowo-badawcze Instytut utożsamia się ze światem wartości europejskich i wypełnia swoją misję w duchu poszanowania wolności, tolerancji i równości.

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, współtworząc europejską przestrzeń badawczą, jest otwarty na współpracę międzynarodową, zachowując jednocześnie świadomość swych powinności wobec kraju i społeczeństwa. Dominować w nim powinien system wiedzy empirycznej interpretowanej w kontekście aktualnych teorii naukowych i przy zastosowaniu najlepszego aparatu metodyczno-metodologicznego.

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski jest wspólnotą pracowników tworzących jego dorobek i historię, posiadających prawo do wyrażania swoich przekonań badawczych, myśli i ocen w zgodzie z zasadami etyki.

Potrzeba sformułowania i jak najlepszego wypełnienia misji wypływa z poczucia odpowiedzialności Instytutu wobec społeczeństwa, w którym i dla którego funkcjonuje. Jest ono rozumiane nie tylko jako ogół mieszkańców regionu, lecz również Polski i Europy.

Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej
Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu
9 czerwca 2010 r.

 


Strategia

Strategia Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, na lata 2010-2020

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w najbliższych latach będzie funkcjonował w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i społecznych. Strategia Instytutu odnosi się do następujących obszarów: poznawczego, symbolicznego, integracyjnego, organizacyjnego oraz popularyzującego.

Celem poznawczym jest poszerzanie wiedzy w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych w odniesieniu do Śląska jako części Unii Europejskiej. Wiedza ta dotyczy głównie:

  • kultury duchowej i materialnej Śląska;
  • przeszłości, teraźniejszości i przyszłości społeczeństwa śląskiego;
  • wkładu Śląska w dziedzictwo kulturowe Polski i Europy;
  • miejsca i roli Śląska w systemie gospodarki europejskiej;
  • procesów społeczno-ekonomicznych na Śląsku w ujęciu przestrzennym.

Do realizacji celu poznawczego niezbędne jest utrzymanie Instytutu Śląskiego w strukturze nauki polskiej jako samodzielnej instytucji naukowej. Konieczne więc jest zachowanie wysokiego poziomu badań naukowych i prac badawczych, tworzenie silnych zespołów badawczych oraz rozwijanie międzynarodowej i krajowej współpracy naukowej. Niezbędne jest rozwijanie aktywności publikacyjnej i konferencyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność podmiotową.

Za strategiczny cel symboliczny uznać należy kultywowanie dziedzictwa kulturowego i instytucjonalnego Śląska, w tym tradycji przedwojennego Instytutu Śląskiego. Służyć temu będzie umacnianie pozytywnego obrazu Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego poprzez realizację programu promocji placówki oraz działań prawnych regulujących kwestię symboliki (m.in. nazwa, logo).

Inspirowanie oraz skupianie osób i instytucji zaangażowanych w dyskurs o Śląsku stanowi strategiczny cel integracyjny. Jego realizacji służy pielęgnowanie klimatu intelektualnego i społecznego placówki otwartej na inicjatywy naukowe, kulturalne i społeczne związane ze Śląskiem.

W wymiarze organizacyjnym celem strategicznym jest koordynowanie śląskoznawczych badań naukowych oraz rozszerzenie działalności Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego o sferę edukacyjną. Jego realizacja wymaga utrzymania i rozwoju zasobów kapitału ludzkiego poprzez opracowanie i wdrożenie nowych zasad wynagradzania oraz uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora. Ponadto należy zadbać o warunki materialne umożliwiające nowoczesną koordynację śląskoznawczych badań naukowych. Będą to remont, modernizacja i rozbudowa siedziby PIN – Instytutu Śląskiego, unowocześnienie zaplecza badawczego (m.in.: rozwój wyspecjalizowanej biblioteki, modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej) podnoszące wartość majątku PIN – Instytutu Śląskiego.

Rozszerzenie działalności o sferę edukacyjną będzie wymagać dostosowania zasad funkcjonowania placówki do nowych warunków prawnych oraz zmiany Statutu.

Celem popularyzacyjnym Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu jest konsekwentne uczestniczenie w dyskursie o Śląsku, prowadzenie działań upowszechniających wiedzę o regionie oraz oferowanie praktycznych rozwiązań poprzez naukową diagnozę i działalność ekspercką. Realizacja tego celu wymaga animacji stałych, otwartych spotkań naukowych i kulturalnych, promocji i rozpowszechniania wydawnictw Instytutu Śląskiego oraz publikacji pracowników. Służyć temu będzie także doskonalenie strony internetowej, opracowanie i druk folderu o PIN – Instytucie Śląskim oraz przygotowanie oferty diagnostycznej i eksperckiej kierowanej do jednostek i instytucji działających na Śląsku.

We wdrażanie Misji i Strategii Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu na lata 2010–2020 zaangażowani będą wszyscy pracownicy instytutu. Nadzór nad realizacją Misji i Strategii Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu sprawuje Rada Naukowa oraz Dyrektor PIN – Instytutu Śląskiego. Strategia będzie na bieżąco monitorowana i może być modyfikowana w każdej kadencji władz jednoosobowych i kolegialnych.

Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej
Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu
9 czerwca 2010 r.